Adatkezelési tájékoztató

Cégnév: HRT Intertrans Korlátolt Felelősségű Társaság / HRT Intertrans Kft.

Székhely: Magyarország/ 3300 Eger, Kistályai utca 12/a.

Cégjegyzékszám: 1009038410

Adószám: 28955092210

Telefonszám:

Weboldal: www.hrt-intertrans.hu

 

Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkoztatásában.

 

A HRT Intertrans Kft. által üzemeltetett  www.hrt-intertrans.hu  weboldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységről

 

1./ Fogalmak

Jelen szabályzatban használt fogalmak meghatározása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Infotv.) összhangban, továbbá a a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

 

2./ A Tájékoztató célja

A HRT Intertrans Kft. által üzemeltetett  www.hrtracing.hu  weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével vagy az értékesített termékek, szolgáltatások megrendelésével, valamint a HRT Intertrans Kft.-nél. történő elhelyezkedés érdekében megküldött önéletrajzok feldolgozásával összefüggésben személyes adatok kezelése során alkalmazott adatvédelmi szabályok eljárások és védelmi intézkedések rögzítése. A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött.

 

Az Adatkezelő egyúttal a tájékoztatóban informálja ügyfeleit, partnereit, valamint minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen jogviszonyban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

 

3./ Ki kezeli a személyes adatait?

Személyes adatait a HRT Intertrans Kft. mint adatkezelő kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: HRT Intertrans Korlátolt Felelősségű Társaság / HRT Intertrans Kft.

Székhely: Magyarország/ 3300 Eger, Kistályai utca 12/a.

Cégjegyzékszám: 1009038410

Adószám: 28955092210

Telefonszám:

Weboldal: www.hrt-intertrans.hu

e-mail cím: info@hrt-intertrans.hu

 

A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek kategóriáról a jelen tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak a „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt értesülhet.

 

4./ Milyen elveket tart fontosnak a HRT Intertrans Kft. a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a HRT Intertrans Kft. felel.

 

5./ Az érintettek kategóriái:

A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a honlap látogatói, a weboldalon keresztül ajánlatot kérő felhasználók, az oldalon bemutatott termékeket/szolgáltatásokat megrendelő személyek, valamint az önéletrajzot megküldő álláspályázók, vagy az űrlapon keresztül árajánlatot kérők.

 

6./ A kezelt személyes adatok köre

Weboldal használata esetén

A felhasználó döntése alapján megadható adatok:

  • vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, jelszó,

A rendszer működtetése során rögzítésre kerülő technikai adatok:

  • a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket a HRT Intertrans Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a FIRST 111 Kft. fér hozzá.

 

Testre szabott kiszolgálás, Cookie-k alkamazása,

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weblap cookiek segítségével különbözteti meg önt a weblap többi felhasználójától. A cookie olyan kis méretű fájl, amely a weblap oldalaival együtt kerül elküldésre, és amelyet az ön webböngészője a számítógép merevlemezén tárol. Ha a cookie mentésre került, a benne szereplő információkat vissza lehet küldeni a kiszolgálóhoz amikor ön legközelebb a weblapra látogat. Ez segít bennünket, hogy a weboldalunk böngészése közben minél magasabb felhasználói élményt nyújtsunk, valamint a segítségével javíthatjuk a weblapot. A munkamenet cookiek segítségével nyomon tudjuk követni, hogy egy adott látogatás alkalmával a weblap mely részeit tekintette már meg.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Nem használunk olyan egyéb, nyomon követést szolgáló cookiekat, amelyek segítségével nyomon tudnánk követni, hogy a hálózatunkon belül meglátogatott-e egyéb weblapokat is.

A cookiek engedélyezéséről, tiltásáról és törléséről a web böngészője súgó funkciójában található utasításokban olvashat bővebben.

 

7./ Az Adatkezelés időtartama

A HRT Intertrans Kft. csak az értékesítéshez elengedhetetlen adatok kezelését végzi a jogszabály által előírt formában és időtartamban.

A felhasználónak jogában áll, hogy hozzáférjen és frissítse a regisztráció során megadott személyes adatait, illetve hogy kérje azok törlését, -kivéve élő megrendelés esetét- bármikor módosíthatja azokat a honlapon. (lásd lentebb Milyen jogai vannak a HRT Intertrans Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?”)

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a HRT Intertrans Kft. jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A HRT Intertrans Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Amennyiben a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszünteti, vagy a hírlevél szolgáltatásról leiratkozik, úgy ezt követően a technikai adatok alapján az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

8./ Milyen jogai vannak a HRT Intertrans Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben a HRT Intertrans Kft. az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

 

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.

 

  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

  • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.

 

  • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

  • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

  • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés automatizált módon történik.

 

9./ Biztonság és bizalmasság

A HRT Intertrans Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Ennek érdekében a HRT Intertrans Kft. olyan adat hálózatokat használ, amelyek védelmét, többek között, szabvány tűzfal és jelszó védelem biztosítja. Kizárólag azok az alkalmazottak férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek dolgozni kell ezekkel az adatokkal, akik az ilyen adatkezeléshez megfelelő képzettséggel rendelkeznek, és betartják a bizalmasságra vonatkozó szigorú szabályokat.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

10./ Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

 

A HRT Intertrans Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

11./ Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

A HRT Intertrans Kft.-vel szemben felmerülő vitás ügyeket minden esetben békés úton igyekszünk rendezni az irányadó panaszkezelési elvek szerint. Amennyiben a vitás ügy békés úton nem rendezhető, úgy a jogviták rendezésére mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben a magyar jog az irányadó.

 

Kifogás esetén az ügyfél jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhet az alábbi hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu